Betingelser

Allmänna villkor med kundinformation

Innehållsförteckning

 1. omfattning
 2. Ingående av kontrakt
 3. Ångerrätt
 4. Priser och betalningsvillkor
 5. Leverans- och fraktvillkor
 6. Äganderättsförbehåll
 7. Ansvar för defekter (garanti)
 8. Särskilda villkor för monterings-/installationstjänster
 9. Löser in kampanjkuponger
 10. Inlösen av presentkort
 11. Tillämplig lag
 12. Plats för jurisdiktion
 13. Alternativ tvistlösning

1) Omfattning

1.1 Dessa Allmänna Villkor (hädanefter "GTC") för Futonwerk & Neonatura GmbH (nedan "Säljaren") gäller för alla avtal om leverans av varor som en konsument eller företagare (nedan "Kund") ingår med Säljaren med avseende på till de villkor som Säljaren kommit överens om varorna som presenteras i hans onlinebutik. Införandet av kundens egna villkor motsätts härmed, om inte annat avtalats.

1.2 Dessa allmänna villkor gäller i enlighet med detta för avtal om leverans av kuponger, om inte annat anges.

1.3 En konsument i den mening som avses i dessa Allmänna Villkor är varje fysisk person som sluter en juridisk transaktion för ändamål som inte primärt kan hänföras till deras kommersiella eller oberoende yrkesverksamhet.

1.4 En företagare i den mening som avses i dessa Allmänna Villkor är en fysisk eller juridisk person eller ett partnerskap med rättskapacitet som, när en juridisk transaktion ingås, agerar i utövandet av sin kommersiella eller självständiga yrkesverksamhet.

2) Ingående av kontrakt

2.1 De produktbeskrivningar som finns i säljarens nätbutik representerar inte bindande erbjudanden från säljarens sida, utan tjänar snarare till att lämna ett bindande erbjudande från kunden.

2.2 Kunden kan lämna erbjudandet med hjälp av onlinebeställningsformuläret integrerat i säljarens onlinebutik. Efter att ha lagt de valda varorna i den virtuella varukorgen och gått igenom den elektroniska beställningsprocessen, lämnar kunden ett juridiskt bindande avtalserbjudande med avseende på varorna som finns i kundvagnen genom att klicka på knappen som avslutar beställningsprocessen. Kunden kan även lämna erbjudandet till säljaren via e-post, fax eller telefon.

2.3 Säljaren kan acceptera kundens erbjudande inom fem dagar,

 • genom att till kunden skicka en skriftlig orderbekräftelse eller en orderbekräftelse i textform (fax eller e-post), varvid mottagandet av orderbekräftelsen av kunden är avgörande, eller
 • genom att leverera de beställda varorna till kunden, varvid kundens mottagande av varan är avgörande, eller
 • genom att be kunden att betala efter att ha lagt sin beställning.

Om flera av de ovan nämnda alternativen föreligger, ingås avtalet vid den tidpunkt då ett av de ovan nämnda alternativen inträffar först. Fristen för att acceptera erbjudandet börjar dagen efter att kunden skickat erbjudandet och slutar i slutet av den femte dagen efter det att erbjudandet skickats. Om säljaren inte accepterar kundens erbjudande inom ovan nämnda tid anses detta vara ett avslag på erbjudandet med följd att kunden inte längre är bunden av sin viljeförklaring.

2.4 Om du väljer en betalningsmetod som erbjuds av PayPal, behandlas betalningen via betaltjänstleverantören PayPal (Europe) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (nedan: "PayPal"), under PayPals jurisdiktion - Användarvillkor, tillgängliga på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full eller - om kunden inte har ett PayPal-konto - enligt villkoren för betalningar utan ett PayPal-konto, som kan ses på https://www.paypal.com /de /webapps /mpp /ua /privacywax-full . Om kunden betalar med en betalningsmetod som erbjuds av PayPal som kan väljas under onlinebeställningsprocessen, förklarar säljaren att han accepterar kundens erbjudande i det ögonblick som kunden klickar på knappen som slutför beställningsprocessen.

2.5 När du lämnar ett erbjudande via säljarens onlinebeställningsformulär sparas avtalstexten av säljaren efter att avtalet har slutits och skickas till kunden i textform (t.ex. e-post, fax eller brev) efter att beställningen har skickats . Säljaren kommer inte att göra avtalstexten tillgänglig utöver detta.

2.6 Innan du bindande skickar beställningen via säljarens onlinebeställningsformulär kan kunden identifiera eventuella inmatningsfel genom att noggrant läsa informationen som visas på skärmen. Ett effektivt tekniskt medel för att bättre upptäcka inmatningsfel kan vara webbläsarens förstoringsfunktion som förstorar visningen på skärmen. Som en del av den elektroniska beställningsprocessen kan kunden korrigera sina inmatningar med de vanliga tangentbords- och musfunktionerna tills han klickar på knappen som avslutar beställningsprocessen.

2.7 Endast tyska språket är tillgängligt för att ingå avtalet.

2.8 Orderhantering och kontakt sker vanligtvis via e-post och automatiserad orderhantering. Kunden måste se till att den e-postadress han angett för att behandla beställningen är korrekt så att e-postmeddelanden som skickas av säljaren kan tas emot på denna adress. I synnerhet när man använder SPAM-filter måste kunden se till att alla e-postmeddelanden som skickas av säljaren eller av tredje part som har uppdragits av säljaren att behandla beställningen kan levereras.

3) Ångerrätt

3.1 Konsumenter har generellt ångerrätt.

3.2 Ytterligare information om ångerrätten finns i säljarens ångerrätt.

4) Priser och betalningsvillkor

4.1 Om inte annat anges i säljarens produktbeskrivning är de angivna priserna totalpriser och inkluderar lagstadgad moms. Eventuella ytterligare leverans- och fraktkostnader som kan uppstå kommer att anges separat i respektive produktbeskrivning.

4.2 För leveranser till länder utanför Europeiska Unionen kan ytterligare kostnader uppkomma i enskilda fall som säljaren inte ansvarar för och som måste stå för kunden. Dessa inkluderar till exempel kostnader för att överföra pengar genom kreditinstitut (t.ex. överföringsavgifter, växelkursavgifter) eller importtullar eller skatter (t.ex. tullar). Sådana kostnader kan uppstå i samband med penningöverföringen även om leveransen inte sker till ett land utanför Europeiska Unionen utan kunden gör betalningen från ett land utanför Europeiska Unionen.

4.3 Betalningsalternativen kommer att meddelas kunden i säljarens onlinebutik.

4.4 Om förskottsbetalning via banköverföring har avtalats ska betalning ske omedelbart efter avtalets ingående, om inte parterna kommit överens om en senare förfallodag.

4.5 Om du väljer en betalningsmetod som erbjuds via betalningstjänsten "PayPal", behandlas betalningen via PayPal, även om PayPal också kan använda tjänster från tredje parts betaltjänstleverantörer för detta ändamål. Om säljaren också erbjuder betalningsmetoder via PayPal där han gör förskottsbetalningar till kunden (t.ex. köp på konto eller delbetalning), överlåter han sitt betalningsanspråk till PayPal eller till den betaltjänstleverantör som beställts av PayPal och som är särskilt namngiven till kund. Innan säljarens överlåtelseförklaring accepteras, utför PayPal eller betaltjänstleverantören på uppdrag av PayPal en kreditprövning med hjälp av de kunduppgifter som överförts. Säljaren förbehåller sig rätten att neka kunden den valda betalningsmetoden i händelse av ett negativt checkresultat. Om valt betalningssätt godkänns ska kunden betala fakturabeloppet inom avtalad betalningsperiod eller med överenskomna betalningsintervall. I det här fallet kan han endast göra betalningar till PayPal eller betaltjänstleverantören på uppdrag av PayPal med en skuldavskrivningseffekt. Säljaren förblir dock även vid överlåtelse av fordringar ansvarig för allmänna kundförfrågningar, t.ex. B. om varorna, leveranstid, frakt, returer, reklamationer, avbeställningsdeklarationer och försändelser eller kreditnotor.

4.6 Om du väljer en betalningsmetod som erbjuds via betalningstjänsten "Shopify Payments", behandlas betalningen via betaltjänstleverantören Stripe Payments Europe Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irland (nedan kallat "Stripe") . De individuella betalningsmetoderna som erbjuds via Shopify Payments kommuniceras till kunden i säljarens nätbutik. För att behandla betalningar kan Stripe använda andra betaltjänster för vilka särskilda betalningsvillkor kan gälla, till vilka kunden kan meddelas separat. Mer information om "Shopify Payments" finns tillgänglig online på https://www.shopify.com/legal/terms-payments-de tillgängliga.

5) Leverans- och fraktvillkor

5.1 Om säljaren erbjuder sig att frakta varan sker leverans inom det leveransområde som anges av säljaren till den leveransadress som kunden angett, om inte annat avtalats. Vid handläggning av transaktionen är den leveransadress som anges i säljarens orderhantering avgörande.

5.2 För varor som levereras av speditör sker leverans "fri kantsten", det vill säga till den allmänna trottoarkanten närmast leveransadressen, om inte annat anges i fraktinformationen i säljarens nätbutik och om inte annat avtalats.

5.3 Om leverans av varan misslyckas av skäl som kunden är ansvarig för, ska kunden stå för de skäliga kostnader som säljaren ådragit sig till följd av detta. Detta gäller inte med hänsyn till fraktkostnaderna om kunden effektivt utnyttjar sin ångerrätt. Om kunden effektivt utnyttjar ångerrätten, kommer returfraktkostnaderna att omfattas av bestämmelserna i säljarens avbeställningspolicy.

5.4 Om kunden agerar som företagare övergår risken för oavsiktlig förlust och oavsiktlig försämring av det sålda varan på kunden så snart säljaren har levererat varan till speditören, fraktföraren eller den person eller institution som annars utsetts till utföra transporten. Om kunden agerar som konsument övergår risken för oavsiktlig förlust och oavsiktlig försämring av de sålda varorna i allmänhet först när varorna överlämnas till kunden eller en person som är behörig att ta emot dem. Med avvikelse från detta övergår risken för oavsiktlig förlust och oavsiktlig försämring av det sålda varan, även för konsumenter, på kunden så snart säljaren har levererat varan till speditören, fraktföraren eller den person eller institution som annars utsetts till utföra försändelsen, om kunden ger speditören, speditören eller den annan person eller institution som utsetts att utföra transporten för att utföra transporten och säljaren inte tidigare har namngivit denna person eller institution till kunden.

5.5 Säljaren förbehåller sig rätten att frånträda avtalet vid felaktig eller felaktig leverans. Detta gäller endast i det fall att utebliven leverans inte är säljarens fel och säljaren har slutit en specifik täckningsaffär med leverantören med vederbörlig omsorg. Säljaren kommer att göra alla rimliga ansträngningar för att anskaffa varan. Vid utebliven eller endast delvis tillgänglighet av varorna informeras kunden omedelbart och vederlaget återbetalas omedelbart.

5.6 Självhämtning är inte möjlig av logistiska skäl.

5.7 Kuponger tillhandahålls kunden enligt följande:

- via e-post

6) Äganderättsförbehåll

Om säljaren betalar i förskott, förbehåller han sig äganderätten till den levererade varan till dess att skyldig köpeskilling har betalats i sin helhet.

7) Ansvar för defekter (garanti)

7.1 Om inte annat anges i följande föreskrifter gäller bestämmelserna om lagstadgat ansvar för fel. Med avvikelse från detta gäller för avtal om leverans av varor följande:

7.2 Om kunden agerar som företagare,

 • säljaren har valet av typ av tilläggsprestation;
 • För nya varor är preskriptionstiden för defekter ett år från leverans av varan;
 • När det gäller begagnade varor är rättigheter och anspråk på grund av defekter uteslutna;
 • Preskriptionstiden börjar inte på nytt om en ersättningsleverans görs inom ramen för felansvaret.

7.3 De begränsningar av ansvar och förkortning av tidsfrister som regleras ovan gäller inte

 • för krav på skadestånd och ersättning av kostnader från kunden,
 • i händelse av att säljaren bedrägligt dolt felet,
 • för varor som har använts för en byggnad i enlighet med normal användning och har orsakat dess fel,
 • för eventuell skyldighet för säljaren att tillhandahålla uppdateringar för digitala produkter, i avtal om leverans av varor med digitala element.

7.4 Dessutom, för företagare, förblir de lagstadgade preskriptionstiderna för alla befintliga rättsliga anspråk opåverkade.

7.5 Om kunden agerar som handlare i den mening som avses i § 1 HGB, är han föremål för kommersiell skyldighet att utreda och anmäla klagomål enligt § 377 HGB. Om kunden inte uppfyller de där reglerade anmälningsskyldigheten anses varan vara godkänd.

7.6 Om kunden agerar som konsument ombeds denne att hos levereraren klaga på levererade varor med uppenbara transportskador och informera säljaren om detta. Om kunden inte följer detta har detta ingen inverkan på hans rättsliga eller avtalsenliga krav på defekter.

8) Särskilda villkor för monterings-/installationstjänster

Om säljaren enligt avtalets innehåll utöver leveransen av varan även är skyldig montering eller installation av varan på kundens plats och vid behov motsvarande förberedande åtgärder (t.ex. mått) gäller följande. :

8.1 Säljaren tillhandahåller sina tjänster efter eget gottfinnande eller genom kvalificerad personal utvald av honom. Säljaren kan även använda tjänster från tredje part (underleverantörer) som arbetar för hans räkning. Om inte annat anges i säljarens tjänstebeskrivning har kunden ingen rätt att välja en specifik person för att utföra den önskade tjänsten.

8.2 Kunden måste förse säljaren med den information som krävs för att tillhandahålla den tjänst som är skyldig fullständigt och sanningsenligt, förutsatt att erhållandet av den inte faller inom säljarens skyldighet enligt avtalets innehåll.

8.3 Säljaren kommer att kontakta kunden efter att avtalet ingåtts för att ordna ett möte för den skyldiga tjänsten. Kunden säkerställer att säljaren eller den personal som säljaren uppdragit åt har tillgång till kundens relevanta faciliteter på avtalat datum.

8.4 Risken för oavsiktlig förlust och oavsiktlig försämring av sålda varor övergår till kunden först efter avslutat monteringsarbete och överlämnande till kunden.

9) Lös in kampanjkuponger

9.1 Kuponger som utfärdas kostnadsfritt av säljaren som en del av kampanjer med en viss giltighetstid och som inte kan köpas av kunden (hädanefter "kampanjkuponger") kan endast lösas in i säljarens nätbutik och endast under angiven tid. period.

9.2 Kampanjkuponger kan endast lösas in av konsumenter.

9.3 Enskilda produkter kan uteslutas från kupongkampanjen om en motsvarande begränsning följer av innehållet i kampanjkupongen.

9.4 Kampanjkuponger kan endast lösas in innan beställningsprocessen har slutförts. Efterföljande fakturering är inte möjlig.

9.5 Flera kampanjkuponger kan lösas in med en beställning.

9.6 Varornas värde måste vara minst lika med beloppet på kampanjkupongen. Eventuellt återstående saldo kommer inte att återbetalas av säljaren.

9.7 Om värdet på kampanjkupongen inte är tillräckligt för att täcka beställningen, kan någon av de andra betalningsmetoderna som erbjuds av säljaren väljas för att betala mellanskillnaden.

9.8 Återstoden av en kampanjkupong kommer varken att betalas ut kontant eller med ränta.

9.9 Kampanjkupongen kommer inte att återbetalas om kunden returnerar de betalda varorna helt eller delvis med kampanjkupongen inom ramen för hans lagstadgade ångerrätt.

9.10 Kampanjkupongen är överlåtbar. Säljaren kan göra betalningar med utlösande verkan till respektive innehavare som löser in kampanjkupongen i säljarens nätbutik. Detta gäller inte om säljaren har kännedom eller grovt vårdslös okunnighet om bristande behörighet, oförmåga eller bristande behörighet att företräda respektive ägare.

10) Inlösen av presentkort

10.1 Kuponger som kan köpas via säljarens nätbutik (hädanefter "presentkort") kan endast lösas in i säljarens nätbutik, om inte annat anges i kupongen.

10.2 Presentkort och återstående saldo av presentkort kan lösas in till slutet av det tredje året efter det år då vouchern köptes. Återstående kredit kommer att krediteras kunden fram till utgångsdatumet.

10.3 Presentkort kan endast lösas in innan beställningsprocessen har slutförts. Efterföljande fakturering är inte möjlig.

10.4 Flera presentkort kan också lösas in med en beställning.

10.5 Presentkort kan endast användas för att köpa varor och inte för att köpa ytterligare presentkort.

10.6 Om presentkortets värde inte är tillräckligt för att täcka beställningen, kan någon av de andra betalningsmetoderna som erbjuds av säljaren väljas för att reglera mellanskillnaden.

10.7 Återstoden av ett presentkort kommer varken att betalas ut kontant eller med ränta.

10.8 Presentkortet är endast avsett att användas av den person som anges på den. En överföring av presentkort till tredje part är utesluten. Säljaren har rätt, men inte skyldig, att kontrollera den materiella behörigheten för respektive voucherinnehavare.

11) Tillämplig lag

Lagen i Förbundsrepubliken Tyskland är tillämplig på alla rättsförhållanden mellan parterna, exklusive lagarna om internationella köp av lös gods. För konsumenter gäller detta lagval endast i den mån det beviljade skyddet inte återkallas genom tvingande bestämmelser i lagen i det land där konsumenten har sin vanliga vistelseort.

12) Plats för jurisdiktion

Om kunden agerar som handlare, juridisk person enligt offentlig rätt eller en särskild offentligrättslig fond med säte i Förbundsrepubliken Tyskland, är den exklusiva jurisdiktionen för alla tvister som härrör från detta avtal säljarens verksamhetsställe. Om kunden är baserad utanför Förbundsrepubliken Tysklands territorium, är säljarens verksamhetsställe den exklusiva platsen för jurisdiktion för alla tvister som härrör från detta avtal om kontraktet eller anspråk som härrör från kontraktet kan hänföras till kundens professionella eller kommersiell verksamhet. I ovanstående fall har dock säljaren i vart fall rätt att överklaga till domstolen på kundens säte.

13) Alternativ tvistlösning

13.1 EU-kommissionen tillhandahåller en plattform för onlinetvistlösning på Internet på följande länk: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Denna plattform fungerar som en kontaktpunkt för att lösa tvister utanför domstol som härrör från onlineköp eller serviceavtal där en konsument är inblandad.

13.2 Säljaren är varken skyldig eller villig att delta i ett tvistlösningsförfarande inför en konsumentskiljenämnd.